Global site

ABB web sitesi ?erezler kullan?r. Burada kalarak ?erezlere izin veriyorsunuz. Daha fazla bilgi edin

BASIN BÜLTEN?

ABB - Kara ve Denizde Sürdürülebilirlik

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

ABB’nin IRB 1300 robotu, art?k zorlu ve temiz oda uygulamalar? için yeni koruma s?n?f?yla geli?tirildi

Daha fazla bilgi
BASIN BÜLTEN?

Birinci Çeyrek 2021 Sonuçlar?

Daha fazla bilgi
Bas?n Bülteni

Küresel EV pil üretiminin talebi kar??layabilmesi için, önemli ölçüde art?r?lmas? gerekiyor

Daha fazla bilgi
ONLINE TOPLANTI

ABB Robotik bölümü uzmanlar?m?z ile online toplant? için yerinizi ay?rt?n

Randevu kay?t için

Öne Ç?kan Haberler

ABB Hakk?nda

ABB, endüstriyel dijitalle?menin gelece?ini yazmak ve de?er yaratmak için kamu, sanayi, ula??m ve altyap? sektöründeki mü?terileri ile yak?n i?birli?i içerisinde çal??an öncü bir teknoloji lideridir.

ABB ??kollar?m?z

ABB Türkiye Hakk?nda

ABB Grubu Türkiye’nin en önemli elektrifikasyon projelerinde ve sanayi tesislerinde ba?rol üstlenmi?tir. ABB Türkiye ?stanbul, Kocaeli, Ankara, ?zmir, Bursa ve Adana’da bulunan yerel üretim tesisleri ve ofis alan?nda yakla??k 600 çal??an? ile 70’den fazla ülkeye ihracat yapmaktad?r. 1965’ten bu yana Dünya’da yakla??k 50 ülkede ABB Türkiye’den tedarik edilmi? binlerce ürün yüksek performans ve güvenilir, kesintisiz enerji sa?lamaktad?r.

Popüler Sayfalar